nuova marca Kenwood chiedo euro 60. Tel. orei cena al:

3332248107